Hizmet Sözleşmesi

A-HİZMET SÖZLEŞMESİ

1-TARAFLAR: İşbu sözleşme bir tarafta Kestel Mah. Hastepe Cad. No:20 B/C Alanya adresinde faaliyette bulunan Akdeniz Turizm Dan. San. ve Tic. Ltd. Şti. (bundan sonra 07 Travel olarak anılacaktır) ile diğer tarafta rezervasyon formunda rezervasyon lideri olarak bilgileri bulunan MÜŞTERİ arasında imzalanmıştır.

2-HİZMET: Rezervasyon formunda belirtilmiş olan hizmetler esas alınacaktır.

3-KONU: İşbu sözleşme, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında yukarıda belirlenen ürün ve hizmet sağlanmasını ve taraflar hak ve yükümlülüklerini konu almaktadır.

Müşteriye bu sözleşme ile birlikte teslim edilen Voucher işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.

B-MÜŞTERİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4- Müşteri ödemenin tamamını yapmadan veya taksitli satımlarda bedelin tamamı için kredi kartı ile taksitli ödeme yapılmadan sözleşme onaylanmış olmayacaktır.Sözleşmenin imza edilmiş olması ödemenin tamamının yapıldığına karine oluşturmaz. Ödemenin yapıldığı her halükarda belgelenmelidir.

5- Müşteri, otel, konaklama ve ilgili yeterli bilgiyi edindiğini, tüm önbilgileri okuduğunu, bilmek istediği tüm konularda gerekli bilgiyi aldığını,ödeme şartlarını anladığını ve elektronik ortamdan bunu teyidi ettiğini kabul ve beyan eder.

6- 07 Travel, ayıplı hizmetten sorumludur. 07 Travel'dan kaynaklanan sebeplerle müşteri sözleşmeyi feshedebilir. Müşteri birinci derece yakının vefatı halinde belgelemek kaydıyla tek taraflı sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Fesih her halükarda yazılı olarak bildirilir. Fesih halinde ödemesi 7 gün içinde iade edilir. Kredi kartı ile ödemelerde ödeme alımı iptal edilerek banka tarafından iade gerçekleşir.

  MİSAFİR'in, kendisi veya birinci derece akrabalarının 10 günlük mutat iştigaline engel olan rahatsızlıkları veya vefatları tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi kurul raporu ile hizmetin başlamasından önce yazılı ibrazı, iptal/devir maddelerinin istisnasıdır.

Fesih halinde hizmetin başlamasına 30 gün ve daha az süre kalmış ise 07 Travel iade edilecek miktardan %35 kesinti yapar. Her halükarda hizmet satımı için yapılan tüm masraf, vergi, harç ve zorunlu yapılmış ödemeler iade edilmez. Uçaklı paketlerde uçak bedeli de iade kapsamı dışındadır.

MÜŞTERİ, bildirimsiz şekilde tesise giriş yapmaz ise bedelin tamamından sorumludur.

Promosyon ürünlerinde burada yazılı iade devir hükümleri geçerli olmayıp, her halükarda müşteri bedelin tamamından sorumludur.

7- ACENTE, gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen, gezinin başlamasına veya devamına engel teşkil eden; gerekli yolcu sayısı kadar kesin kaydın oluşmaması, ulaşım sorunu, grev, terör, sel, savaş olasılığı, idari kararlar, öngörülemez teknik hususlar, otel işletmesinin veya lokal servis veren acentenin faaliyetini durdurması ve mücbir sebeplerden dolayı geziyi kalkış saatinden 24 saat öncesinde iptal veya tehir edebilir. Bu durumda TÜKETİCİ'nin tazminat hakkı yoktur.

07 Travel sözleşme fesheder ve 07 Travel aldığı ücreti aynen iade eder. Her halükarda hizmet satımı için yapılan tüm masraf, vergi, harç ve zorunlu yapılmış ödemeler iade edilmez. Uçaklı paketlerde uçak bedeli de iade kapsamı dışındadır.

Bu gibi hallerde 07 Travel’ın herhangi bir tazminat sorumluluğu yoktur. Talep eden müşteriye alternatif teklifler sunulur.

Müşterinin, tercih ettiği otelde konaklamasına bir engel çıkar ise 07 Travel, müşteriyi aynı bölgede daha iyi veya eş değerde bir tesise aktarabilir.

8- 07 Travel, başta seyahat sigortası olmak üzere müşterinin menfaate ve sorumluluklarını bir sigorta şirketine sigorta ettirebilir. Bu durumda sigorta primi ayrıca ödenir ve sigorta sözleşmesi müşteri ile sigorta şirketi arasında çözümlenir. Sigorta şirketinin belirlediği muafiyet oranı geçerlidir. 07 Travel sigorta yapmadığı takdirde bütün sorumluluk müşteriye aittir.

9- 07 Travel,müşteriye ek ödeme karlılığında iade garantisi olan hizmet satımları gerçekleştirebilir. Böyle bir durumda husus ayrıca belgelenir ve bedeli ayrıca ödenir.

10- 07 Travel tarafından paket tur şeklinde hizmet sunulması halinde, işbu sözleşmedeki aynı şartlar geçerlidir.

11- MÜŞTERİ, konaklama tesisine giriş ve çıkış saatlerine uymak, tesisin tüm kurallarına uymakla yükümlüdür. Müşteri diğer müşterileri rahatsız etmemek, diğer tesis müşterilerinin hizmet alımlarına herhangi bir engel oluşturmamakla yükümlüdür. Yasal yükümlülükler de bu kapsamdadır.

12- MÜŞTERİ, verdiği tüm bilgilerin doğruluğundan sorumludur.

13- MÜŞTERİ, fatura için gerekli bilgileri en geç hizmet başlangıç tarihine kadar 07 Travel'a bildirmek zorundadır. Aksi halde fatura değişiklikleri 07 Travel'a  karşı ileri sürülemez.

14-  a) TÜKETİCİ gezinin başlamasına tam 7 gün öncesine kadar turu ( uçak bileti hariç ) istediği kişiye devredebilir Devralan bakiye ve devir sebebiyle doğan tüm masraflardan devreden ile beraber sorumludur. TÜKETİCİ, tüm iptal/devir taleplerini yazılı olarak hizmetin başlangıcından evvel ACENTE'sine sunmakla yükümlüdür.

 b) TÜKETİCİ'nin başlangıcını kaçırdığı hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda; ACENTE, TÜKETİCİ adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri  24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde TÜKETİCİ'ye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

c) ACENTE gerekli gördüğü durumlarda TÜKETİCİ'ye bildirmek kaydıyla ilan ettiği veya kayıt aldığı turları hizmetin başlamasından evvel kısmen veya tamamen iptal edebilir. Aynı sürede veya hizmet sırasında ACENTE hizmet kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini, programda belirtilmiş ve gezilecek yer olarak gösterilmiş yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir. TÜKETİCİ bu değişiklik ve iptalleri haklı nedenlerle kabul etmediği takdirde, rezervasyonunu iptal edip, tüketilmeyen hizmet bedellerini iade alma hakkına sahiptir.

d) ACENTE'nin olası tur iptali bildirimleri, her  TÜKETİCİ'ye münferiden yapabileceği gibi, internet sitesinde de duyurabilir. ve TÜKETİCİ bu durumu peşinen kabul eder.

C-SAİR HÜKÜMLER

15- 07 Travel, müşterinin yaşayacağı her türlü sorunları hızlı ve müşteri memnuniyeti kapsamında çözmeyi amaç edinmiştir. Bu nedenle oluşacak her türlü ihtilaf ve mağduriyet hallerinde çözüm için çaba harcanmakta ve en kısa sürede sorun çözülmektedir. Bu nedenle müşteriden öncelikle sorun/şikayet/mağduriyet hakkında şikayetin kendisine bildirilmesini talep etmektedir. Müşteri her türlü şikâyetini yazılı olarak yapmak zorundadır. İşbu sözleşme veya mevzuattan doğan bir talebin oluşması halinde bu talep öncelikle yazılı olarak 07 Travel'a veya 07 Travel'ı temsil eden lokal acenta yetkilisine bildirilecektir. Sorunların en kısa sürede çözülmesi ve taleplerin derhal karşılanması esas olup, her halükarda sonuçlanma için en fazla 21 gün beklenecektir. Bu süre tanınmadan yasal yollara başvuru yapılmayacaktır.

16- İşbu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelik başta olmak üzere, Borçlar Kanunu, TÜRSAB düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat uygulanır.

17- İşbu sözleşmeden doğan her türlü ihtilafta Alanya (Antalya) mahkeme ve icra daireleri yetkilidir.

18- Müşterinin yanında hizmetten yararlanan diğer tüketiciler de işbu sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

19- İşbu sözleşme müşterinin ödemesini tam olarak yapması tamamı için kredi kartı ile tek çekim veya taksitli ödeme yapması ile yürürlüğe girer. Sözleşmenin imzalanmış olması ödemenin yapıldığı anlamına gelmez. İşbu sözleşme gerekli hizmetin verilmesi ve ayrıca yazılı diğer sebeplerle sona erer.

D-GENEL HÜKÜMLER

1) Hizmetin ifasından sonra TÜKETİCİ'YE ait kredi kartının ACENTE'nin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini ACENTE'ye ödememesi halinde TÜKETİCİ, hizmet bedelinden ve doğan zararlardan sorumludur.

2) Satın alınan hizmete SAĞLIK VE SEYAHAT SİGORTASI, VİZE İŞLEMLERİ ve HİZMETLERİ dahil değildir.

3) ACENTE, taahhüt ettiği hizmetin başlamasından sonra meydana gelen mücbir hal, TÜKETİCİ'nin sorumlu olduğu hal ve 3. kişilerin şahsi sorumluluklarından kaynaklanan haller dışındaki sebeplerden sorumludur. ACENTE sorumluluğu dahilindeki hallerde, TÜKETİCİ aleyhine olan değişiklikleri TÜRSAB Kütahya Çizelgesi hükümleri uyarınca TÜKETİCİ'ye bedel veya hizmet iadesi şeklinde tazmin edebileceği gibi, aynı zamanda, fiyata dahil olmayan ve hizmet esnasında TÜKETİCİ'ye verilen ek ve/veya alternatif düzenlemeler ile de telafi yoluna gidebilir. Ek veya ikame hizmetlerin TÜKETİCİ tarafından alınıp kullanılmış veya tüketilmiş olması TÜKETİCİ'nin bedel iadesi ve tazminat haklarını ortadan kaldırır.

4) TÜKETİCİ, rehber, tesis ve ulaşım aracı yetkililerinin satın alınan hizmetle ilgili bildirdiği kurallara uyacağını; 3. kişilerin can, mal ve huzuruna saygı duyacağını, aksi takdirde hizmeti haklı nedenle alamayacağını ve iade hakkının bulunmadığını kabul eder.

5) TÜKETİCİ'nin, ifa edilen hizmetin kusurlu olduğundan bahisle rezervasyonu sonlandırması halinde, ACENTE yetkilisine ve konakladığı otele sona erme sebeplerini yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde hizmeti alıp kullanmış addolur.

6) TÜKETİCİ'nin şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak ACENTE'ye bildirmesi, iyi niyetli TÜKETİCİ'nin işbirliği yapma ve özenli davranma borcudur.

7) Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu hizmete katılan TÜKETİCİ(ler), kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri TÜKETİCİ(ler)nin bu sözleşmeyi okuyup onaylaması ile sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.

 ACENTE'nin sözleşmede imzası bulunan TÜKETİCİ(ler)ye ödemiş olduğu fazla miktar ya da hizmet bedelinin tahsili için diğer TÜKETİCİ'lere rücu hakkı saklıdır.

8) 1618 sayılı yasanın 12. maddesi uyarınca; paket tur hizmeti satın alındığı takdirde paket turun eksik ya da hiç verilememesi halleri sigorta ile teminat altına alınmıştır. Teminat kapsamı tur hizmeti verilemez ise paket tur bedeli kadar, tur hizmeti eksik verilir ise, eksik olan kısmı kadardır.